STACJA OBSŁUGI - Pomorski Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.

Pomorski Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
Lubaszcz 15
89-100 Nakło nad Notecią
Przejdź do treści

Menu główne:

STACJA OBSŁUGI

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Godzinny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK:   7.00 - 18.00   
SOBOTA:   7.00 - 13.00
 
Badanie techniczne (przeglądy) pojazdów:
  • motocykli
  • samochodów osobowych
  • samochodów osobowych na gaz
  • samochodów ciężarowych
  • autobusów
Badanie pojazdów sprowadzanych z zagranicy.
Badanie pojazdów po kolizji.  

L.P.WYSZCZEGÓLNIENIECENA W ZŁ
 
1.
Okresowe badanie techniczne
1.1 - motocykl, ciągnik rolniczy
62,00
1.2
- samochód osobowy, autobus   przeznaczony do przewozu nie więcej
  
    niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny
  
    do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.2)
98,00
1.3
-    samochód   ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
  
    siodłowy powyżej 3,5 t do   16 t d.m.c.
153,00
1.4
-     samochód   ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
  
       siodłowy powyżej 16 t d.m.c. ciągnik samochodowy balastowy
176,00
1.5
-   autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób ł. z kierowcą
199,00
1.6
-   przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40,00
1.7
-   przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej  1,5 t do 6 t  d.m.c.
50,00
1.8
-   przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t  d.m.c.
70,00
1.9
-   przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78,00
1.10
-   przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do
  
    16 t d.m.c.
163,00
1.11
-   przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177,00
1.12
-   pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych
  
    (za badanie specjalistyczne)
85,00
1.13
-   taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42,00
1.14
-   pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50,00
1.15
-   pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistycz.)
63,00
1.16
- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania
  
 egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48,00
2.
 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym
stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie
2.1 - skuteczności i równomierności działania hamulców
20,00
2.4
-   ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14,00
2.5
-   połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła
  
    kierownicy, luzów w zawieszeniu
20,00
2.6
-   toksyczności spalin
14,00
2.7
- poziomu   hałasu
20,00
2.8
-   geometrii kół jednej osi
36,00
2.9
-   działania amortyzatorów jednej osi
14,00
2.10
-   wszystkich innych usterek łącznie
20,00
3.
Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
(dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych)
3.1
-   motocykl, motorower, ciągnik rolniczy
116,00
3.2
-   samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej
  
    niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny
  
    do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.
169,00
3.3
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik   samochodowy
  
 siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.
232,00
3.4
- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy
  
 siodłowy powyżej 16 t d.m.c. ciągnik   samochodowy  balastowy
297,00
3.5
-   autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób ł. z kierowcą
327,00
3.6
-   przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
92,00
3.7
-   przyczepa ciężarowa rolnicza 1,5 t do 6 t d.m.c.
134,00
3.8
-   przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t  d.m.c.
165,00
3.9
-   przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
170,00
3.10
-   przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna pow. 3,5 t do 16 t d.m.c.
269,00
3.11
-   przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
297,00
4.
         odatkowe   badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu
drogowego   w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu
ruchu   drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1
-   określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde
  
    określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)
20,00
4.2
- po   wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)
94,00
4.3
-   dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51,00
5.
Dodatkowe   badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania  ochrony środowiska
5.1
         
- co   do którego zachodzi podejrzenie, że nie  spełnia określonych
  
    warunków technicznych3)

20,00
  
5.2
- po   wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94,00
6.
Pozostałe  dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.1
- w którym dokonano montażu   instalacji do zasilania gazem
 w pojeździe zarejestrowanym  (za badanie specjalistyczne)
114,00
6.2
- który ma być używany jako   taksówka osobowa lub bagażowa
    (za warunki dodatkowe)
42,00
6.3
-   który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki       
    dodatkowe)
50,00
6.4
- który ma   być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych
    (za badanie specjalistyczne)
85,00
6.5
- autobusu, który może poruszać się   po drogach z prędkością
    100 km/h  (za badanie specjalistyczne)
126,00
6.6
- do nauki   jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego
 (za   warunki dodatkowe)
48,00
6.7
- w którym   dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów
   powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00
6.8
- o którym   mowa w art.81 ust.8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
   Prawo o ruchu drogowym
50,00
6.9
-   skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu  
   niezbędnych do jego rejestracji
60,00
6.10
- pojazd   sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub
   którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych
   konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla
   bezpieczeństwa ruchu drogowego
94,00
7.
Sprawdzenie   spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów   oraz pozostałe czynności  przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1
- prawidłowości przystosowania   pojazdu silnikowego do ciągnięcia
    przyczepy1)
35,00
7.2
-   czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla
    pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)
21,00
7.3
-   czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
    wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do
    przewozu osób4)
48,00
7.4
-   czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
    wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji
    miejskiej i podmiejskiej4)
41,00
7.5
-   czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym
    wymaganym dla autobusu szkolnego4)
41,00
7.6
-   wykonanie numeru nadwozia
49,00
7.7
-   wykonanie numeru silnika
49,00
7.8
-   wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36,00
7.9
-   sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do
     wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82,00
7.10
- pomiar   prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia
   samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t  d.m.c., związanych
  z   zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)
255,00
OBJAŚNIENIA:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2)  Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badania techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli  byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w Lp. 1 tabeli
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych
Pomorski Ośrodek Maszynowy Sp. z o.o.
Lubaszcz 15
89-100 Nakło nad Notecią
pom@home.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego